085 - 40 13 163

info@appel4you.nl      Bestel hier een gratis proefbox!

Winkelwagen (0)
Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN APPEL4YOU.NL

Gulden regel: ‘Behandel anderen zoals je door hen behandeld wil worden’.


Artikel 1  -  Definities

1.1. Appel4you.nl, statutair gevestigd te Winterswijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 54276810.

1.2. Klant: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon, handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, die met  Appel4you.nl een overeenkomst aangaat en/of opdracht verstrekt tot het leveren van fruit en/of andere (non) food producten.

1.3. Overeenkomst: Iedere overeenkomst (wilsovereenstemming) die tussen Appel4you.nl en klant tot stand komt.

1.4. Samenstelling werkfruit: Circa 50 stuks fruit. Standaard zitten er altijd appels, sinaasappels en bananen in de fruitkist, aangevuld met seizoensfruit.


Artikel 2  -  Toepasselijkheid

2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Appel4you.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Appel4you.nl en klant.

2.2. De algemene voorwaarden van Appel4you.nl zijn in te zien op de website onder voorwaarden voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten.

2.3. Klant staat Appel4you.nl toe voor de uitvoering van het bepaalde in de overeenkomst gebruik te maken van derden, niet zijnde werknemers van Appel4you.nl. De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op door deze derden  in het kader van de uitvoering van op Appel4you.nl rustende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst verrichte rechtshandelingen.


Artikel 3  -  Aanbiedingen

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Appel4you.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2. Appel4you.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte(s) of aanbieding(en), dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3. De op de website van Appel4you.nl aangeboden fruitkisten zijn exclusief BTW en inclusief bezorgkosten.

3.4. Het op de website van Appel4you.nl aangeboden fruitkado en beterschapsfruit zijn inclusief BTW en verzendkosten.

3.5. De door Appel4you.nl gedane aanbieding(en) gelden niet voor eventueel toekomstige overeenkomsten tussen Appel4you.nl en klant.


Artikel 4  -  Tot stand komen en duur van een overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt tot stand nadat:

4.1.1. De klant een bestelling plaatst via de website en via iDeal of voorafgaande bankoverschrijving een betaling verricht aan Appel4you.nl. of;

4.1.2. De klant een overeenkomst afsluit tot het leveren van fruitkisten bij Appel4you.nl en Appel4you.nl machtigt om de aan Appel4you.nl toekomende bedragen middels een automatisch incasso te innen.

4.2. Na het indienen van een bestelling staat het Appel4you.nl vrij om zonder opgaaf van redenen een overeenkomst aan de klant te weigeren.

4.3. Een overeenkomst tot leveren van fruitkisten tussen Appel4you.nl en de klant wordt in beginsel aangegaan voor bepaalde tijd.


Artikel 5  -  Levering

5.1  Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Appel4you.nl en de klant, zal Appel4you.nl de bestelde fruitkisten de eerst volgende week op maandag en/of woensdag bezorgen op overeengekomen afleveradres.

5.2. Levering van de bestelde fruitkisten vindt plaats binnen Nederland, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is tussen Appel4you.nl en de Klant.

5.3. Indien Appel4you.nl niet kan voldoen aan de levertijd/leverdag als beschreven in artikel 5.1 wordt een nadere levertijd aangegeven.

5.4. Levering van de bestelde geschiedt op grond van het door de klant opgegeven adres, tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen is tussen Appel4you.nl en de klant.

5.5  Aan de leveringsplicht van Appel4you.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Appel4you.nl geleverde producten één keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis en/of bedrijf strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

5.6. Indien de klant niet aanwezig is op het door de klant opgegeven adres op de dag dat Appel4you.nl de fruitkisten aanbiedt, dient de klant dit uiterlijk twee (2) werkdagen voorafgaand aan de levering telefonisch of per email te melden aan Appel4you.nl.

5.7. Indien een door de klant reeds afgesloten overeenkomst wordt verlengd, zal levering wekelijks blijven geschieden op maandag, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


Artikel 6  -  Prijs en betaling

6.1. Indien de klant een overeenkomst tot leveren van fruitkisten afsluit bij Appel4you.nl, zal Appel4you.nl de aan hem toekomende bedragen wekelijks via een automatische incasso afschrijven van de rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant dient in dat geval een incasso machtiging af te geven aan Appel4you.nl. De betaling dient vrijdag voorafgaand aan de levering op maandag te zijn voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.2. Het op de website van Appel4you.nl aangeboden fruitkado en beterschapsfruit zijn inclusief BTW en verzendkosten. De klant dient tijdens het tot stand komen van een overeenkomst via iDeal te betalen of middels een voorafgaande overschrijving op de rekening van Appel4you.nl, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

6.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst kunnen prijzen niet worden verhoogd, behoudens eventuele prijswijzigingen waarop Appel4you.nl geen invloed heeft zoals BTW tarieven.

 
Artikel 7  -  Beëindiging overeenkomst

7.1. De klant kan een overeenkomst met Appel4you.nl enkel schriftelijk per mail opzeggen.

7.2. De in artikel 7.1. genoemde opzegging is onderhevig aan een opzegtermijn van één (1) werkweek.

7.3. In uitzondering op hetgeen bepaald in de artikel 7.2. kan Appel4you.nl de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden inbegrepen de gevallen waarin:

7.3.1. aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

7.3.2. ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

7.3.3. het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;

7.3.4. klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Appel4you.nl voortvloeiende verplichting(en);

7.3.5. klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Appel4you.nl;

7.3.6. klant niet reageert op correspondentie per email, telefoon en/of schriftelijk, al dan niet aangetekend schrijven.


Artikel 8  -  Aansprakelijkheid

8.1. Indien Appel4you.nl aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd.

8.2. Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.1 geen uitkering krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Appel4you.nl beperkt tot het factuurbedrag.

8.3. Appel4you.nl is enkel aansprakelijk te stellen voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

8.3.1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:

8.3.2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Appel4you.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Appel4you.nl toegerekend kunnen worden en;

8.3.3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

8.4. Appel4you.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Appel4you.nl geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Appel4you.nl, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

8.5. Appel4you.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


Artikel 9  -  Overmacht

9.1. Appel4you.nl is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van dertig (30) dagen blijft voortbestaan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

9.2. Appel4you.nl is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten van derden, waar Appel4you.nl weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Appel4you.nl kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden door welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Appel4you.nl een overeenkomst is aangegaan.

9.3. Naast het bepaalde in lid 9.2. is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.


Artikel 10  -  Conformiteit & klachten

10.1. Appel4you.nl staat in voor de kwaliteit en versheid van de geleverde producten. Mocht onverhoopt een product niet voldoen aan de daaraan redelijk te stellen eisen, dient de klant Appel4you.nl hierover binnen 24 uur na levering telefonisch of per email op de hoogte te stellen.

10.2. Appel4you.nl zal de klacht in behandeling nemen en in overleg treden met de klant ten einde een passende oplossing voor beide partijen te vinden.

10.3. Appel4you.nl kan nimmer garanderen dat de aangeboden fruitsoorten ten alle tijde leverbaar zijn. Dit vanwege het feit dat fruitsoorten vanwege externe factoren van niet toelaatbare kwaliteit zijn of omdat seizoensomstandigheden de levering van een bepaald fruitsoort belemmeren. Indien een fruitkist en/of product een dergelijk fruitsoort bevat zal Appel4you.nl deze fruitsoort vervangen door ander fruitsoort.

Artikel 11 Verplichtingen voor de klant

11.1. In beginsel dient de klant zich te gedragen conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald alsmede hetgeen dat wordt overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van Appel4you.nl en de klant.

11.2. Klant dient zorg te dragen dat Appel4you.nl alle juiste gegevens in zijn bezit heeft om de overeenkomst naar behoren uit te voeren.


Artikel 12  -  Toepasselijk recht en geschil

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Appel4you.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.2. De klant en Appel4you.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in goed onderling overleg te beslechten.

12.3. Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste instantie de kantonrechter te Zutphen bevoegd kennis te nemen van geschillen tussenen Appel4you.nl.